Bangladesh Times24
†mvgevi, 21 AvM÷ 2017

bv‡m©i m‡½ Am`vPiY : MvRxcy‡i 3 cywjk cÖZ¨vnvi

NarseMvRxcy‡i knx` ZvRDÏxb Avng` †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡ji bvm©‡`i m‡½ Am`vPi‡Yi Awf‡hv‡M †Rjv †Mv‡q›`v cywj‡ki (wWwe) wZb m`m¨‡K cÖZ¨vnvi Kiv nq‡Q| g½jevi mKv‡j Zv‡`i cÖZ¨vnvi K‡i cywjk jvB‡b mshy³ Kiv nq| Zviv n‡jb, †Rjv †Mv‡q›`v cywj‡ki GGmAvB gykwdKyi ingvb Ges Kb‡÷ej dRjyj nK I Av‡bvqvi †nv‡mb|

†Rjv †Mv‡q›`v cywj‡ki fvicÖvß Kg©KZ©v (Iwm) †gv. Avwgi †nv‡mb e‡jb, Am`vPi‡Yi Awf‡hvM IVvq MvRxcy‡ii cywjk mycvi †gvnv¤§` nviæb Ai ikx‡`i wb‡`©‡k Zv‡`i‡K cÖZ¨vnvi K‡i cywjk jvB‡b mshy³ Kiv n‡q‡Q|

cywjk I nvmcvZvj m~Î Rvbvq, †mvgevi widvZ bv‡g GK Avmvwg‡K wPwKrmvi Rb¨ ZvRDÏxb Avng` †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j wb‡q hvb †Rjv †Mv‡q›`v cywj‡ki m`m¨iv| ivZ mv‡o 9Uvi w`‡K IB Avmvwg nvmcvZvj †_‡K cvwj‡q hvq|

ivZ 10Uvi w`‡K GGmAvB gykwdKyi ingvb Ges Kb‡÷ej dRjyj nK I Av‡bvqvi †nv‡mb nvmcvZv‡ji Riæwi wefv‡M KZ©e¨iZ bvm© Aveyj dR‡ji Kv‡Q Avmvwg Kxfv‡e cvwj‡q †M‡Q Zv Rvb‡Z Pvb| G wb‡q K_v KvUvKvwUi GK ch©v‡q nvmcvZv‡ji bvm© A¨v‡mvwm‡qk‡bi mvaviY m¤úv`K Aveyj dRj‡K gviai K‡ib Zviv|

G mgq Ab¨ bvm©‡`i m‡½I IB wZb cywjk m`m¨ `ye¨©envi K‡ib| G NUbvq iv‡ZB nvmcvZv‡ji wPwKrmv Kvh©µg eÜ †i‡L wWwe cywj‡ki wePvi `vwe‡Z bvm©iv Kg©weiwZ I wmwfj mvR©‡bi Kvh©vj‡qi mvg‡b we‡¶vf K‡ib|

†Rjv †Mv‡q›`v cywj‡ki Iwm †gv. Avwgi †nv‡mb Rvbvb, Lei †c‡q iv‡ZB wZwb nvmcvZv‡j hvb| †mLv‡b bvm© I nvmcvZvj KZ©…c‡¶i m‡½ ˆeVK K‡ib| G mgq wZwb Awfhy³ cywjk m`m¨‡`i weiæ‡× e¨e¯’v †bqvi Avk¦vm w`‡j iv‡ZB bvm©iv Kg©weiwZ cÖZ¨vnvi K‡i †bb|

g½jevi mKv‡j cywjk mycv‡ii wb‡`©‡k Awfhy³ wZbRb‡K cÖZ¨vnvi K‡i cywjk jvB‡b mshy³ Kiv nq e‡j Rvbvb wZwb|


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/banglade/public_html/wp-content/plugins/wp-kit/inc/front/minify.php on line 560