Bangladesh Times24
†mvgevi, 21 AvM÷ 2017

PyqvWv½v nvbv`vi gy³ w`em cvwjZ

Chuadanga7 wW‡m¤^i PyqvWv½v nvbv`vi gy³ w`em cvwjZ n‡q‡Q| †mvgevi w`emwU Dcj‡¶ gyw³‡hv×v msm`, wewfbœ mvgvwRK, mvs¯‹…wZK I ivR‰bwZK msMVY Kg©m~wP cvjb K‡i| mKvj 10Uvq †Rjv cÖkvmb I gyw³‡hv×v msm‡`i Av‡qvR‡b gyw³‡hv×viv eo evRvi knx` nvmvb PZ¡‡i mg‡eZ nq| Gici Zviv ¯’vbxq knx` ¯§…wZ bvgdj‡K dyj †`b| Gmgq †Rjv cÖkvmK mvqgv BDbym, †Rjv cwil` cÖkvmK gvndyRyi ingvb gÄy, gyw³‡hv×v msm‡`i †Rjv KgvÛvi Avey †nv‡mbmn gyw³‡hv×viv Ask †bb|

Gi Av‡M `vgyoû`v Dc‡Rjvi 8 gyw³‡hv×vi Ke‡i knx` †ew`‡Z dyj w`‡q kÖ×v wb‡e`b K‡ib gyw³‡hv×viv| PyqvWv½v UvDb dyUej gv‡V D‡Øvab Kiv n‡q‡Q gvme¨vcx weRq †gjv |


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/banglade/public_html/wp-content/plugins/wp-kit/inc/front/minify.php on line 560