Bangladesh Times24
†mvgevi, 21 AvM÷ 2017

G Avi bZzb Kx?

Zmwjgv bvmwib

Zmwjgv bvmwib

A‡b¨i gZ, Av`k©, wek¦vm, e¨envi, hviv gvb‡Z AvMÖnx bq, Zv‡`iB Amwnòy ewj Avgiv| B`vbxs wkw¶Z kû‡i †jvKiv fvi‡Z AmwnòyZv evo‡Q wK bv, G wb‡q weZ‡K© †g‡Z‡Qb| †ewki fvM †jvKB GB weZ‡K©i K_v bv †R‡b, †hgb Amwnòy †ZgbB †_‡K hv‡”Qb| GLbI bvixi cÖwZ cyiæl Amwnòy| GLbI Mwi‡ei cÖwZ abx Amwnòy| GLbI GK a‡g©i †jvK Avi GK a‡g©i †jvK‡`i cÖwZ, GK ivR‰bwZK wek¦v‡mi gvbyl Avi GK ivR‰bwZK wek¦v‡mi gvby‡li cÖwZ Amwnòy| LybLvivwc Ki‡jB †m Amwnòy, Zv bv n‡j bq- Zv †Zv bq| hviv †Mvgvsm LvIqvi Aciv‡a gymwjg‡`i Lyb K‡i‡Q, wn›`y a‡g©i ev Kzms¯‹v‡ii wb›`v K‡iwQ‡jb e‡j KvjeywM©‡K hviv Lyb K‡i‡Q, Zviv ïay Amwnòy bq, Zviv ee©i, ag©vÜ Lywb, wµwgbvj|

†jLK-eyw×Rxex‡`i A‡b‡K Zv‡`i cyi¯‹vi wdwi‡q w`‡”Qb| cÖwZev‡`i G GK bZzb iƒc| †h †h fv‡e cÖwZev` Ki‡Z cQ›` K‡ib, †m fv‡e Ki‡Qb| A‡b‡K ej‡Qb, iækw`i eB hLb wbwl× Kiv nj, Zv‡K hLb KjKvZvq ev Rqcyi mvwnZ¨ Drm‡e †h‡Z †`Iqv n‡jv bv, A_ev Zmwjgv‡K hLb nvq`ivev‡` AvµgY Kiv n‡jv, Zv‡K hLb KjKvZv †_‡K ev fviZ †_‡K †ei K‡i †`Iqv n‡jv, ZLb †Kv_vq wQj IB †jLK-eyw×Rxex‡`i †PZbv? ZLb †Kb cyi¯‹vi †diZ †`bwb Ibviv? †gvÏv K_v, gymwjg †gŠjev`xiv Ab¨vq Ki‡j Zvi cÖwZev` Avcbviv K‡ib bv, †Kej wn›`y †gŠjev`xiv Ab¨vq Ki‡jB cÖwZev` K‡ib?

hw` K‡ibB, AvcwË †Kb? Avwg me ag©xq †gŠjev‡`i wec‡¶ `uvovB| †KD hw` Zv bv Ki‡Z Pvb, hw` †KD g‡b K‡ib, GKwU a‡g©i †gŠjev‡`i wec‡¶B wZwb `uvov‡eb, Zv n‡j Zvi weiæ‡× Avwg hve †Kb, hw` Avwg gvby‡li gZ cÖKv‡ki ¯^vaxbZvq wek¦vm Kwi? evsjv‡`k Ges cvwK¯Ív‡bi †jLK-eyw×Rxexiv Zv‡`i †`‡ki gymwjg †gŠjev`x‡`i wec‡¶ j‡ob, wn›`y ev wLÖ÷vb †gŠjev`x‡`i wec‡¶ bq| wbixn msL¨vjNyi cÖwZ me †`‡ki eyw×Rxex‡`i mnvbyf~wZ KvR K‡i| Z‡e wVK G fv‡e me †`‡ki me msL¨vjNy‡K wePvi Kiv P‡j bv| cvwK¯Ív‡bi msL¨vjNy wn›`y ev wLÖ÷vb Ges fvi‡Zi msL¨vjNy wLÖ÷vb ev gymjgvb GKB iKg wbixn bq, GKB fv‡e Zviv wbh©vwZZI nq bv| msL¨vjNy m¤úÖ`v‡qI †gŠjev`x w_Kw_K Ki‡Q, msL¨v¸iæ m¤úÖ`v‡qi †gŠjev`xi †P‡q ZvivI Kg hvq bv| evsjv‡`‡k GLbI wn›`y †gŠjev`xiv kv¯¿g‡Z Pjvi c¶cvZx, bvixi mgvbvwaKv‡ii c‡¶ †h‡Kv‡bv AvB‡bi Zviv †Nvi we‡ivax| fvi‡ZI GKB nvj| msL¨vjNy gymjgvb Zvi wb‡Ri AvB‡b Pj‡e, mf¨ AvBb ˆbe ˆbe P|

AmwnòyZv wb‡q KZ KvÛB bv n‡”Q| Avwgi Lvb ej‡jb, Zvi ¯¿x bvwK fviZ Qvovi K_v Zz‡j‡Qb| Agwb ïiæ n‡q †Mj Avwg‡ii e³e¨ wb‡q weZK©| wke‡mbvi †KD †KD †Zv †NvlYv K‡i w`j, Avwgi Lv‡bi Mv‡j †h Po gvi‡Z cvi‡e, Zv‡K GK j¶ UvKv cyi¯‹vi †`Iqv n‡e| ï‡b Avgvi g‡b coj, 2004 mv‡j KjKvZvq †NvlYv Kiv n‡qwQj, Avgvi gy‡L PybKvwj w`‡Z cvi‡j cÂvk nvRvi UvKv cyi¯‹vi| ïay UvKvi AsKUvq Avi mgqUvq cv_©K¨, Zv Qvov me †Zv GK|

Zvi ciI Avwg wn›`y Avi gymwjg mš¿vmx‡`i GK KvZv‡i ivwL bv| mviv we‡k¦ AvR gymwjg mš¿vmxiv †h KvÛ K‡i †eov‡”Q, Zvi Zzjbvq wn›`y mš¿vmxiv wKQyB Ki‡Q bv| AvBGm, †ev‡Kv nvivg, Avj kveve, Avj Kvq`v, j¯‹i-B-‰Zqev, wnReyjøvn, wnReyZ Zvwnwi- G m‡ei KvQvKvwQ Avm‡Z cvi‡e †Kv‡bv AviGmGm, wke‡mbvi `j! †h fv‡e Iiv Mjv KvU‡Q gvby‡li, †hfv‡e b…ksm nZ¨vKvÛ Pvjv‡”Q, wn›`y mš¿vmx‡`i c‡¶ Zv †Kv‡bv Kv‡jB m¤¢e bq| †m w`b GK Rb ejj, wn›`yiv hw` gymjgvb‡`i g‡Zv Mjv KvUvi my‡hvM †cZ, Mjv KvUZ| my‡hvM cv‡”Q bv e‡j Ki‡Q bv|

Avwgi Lv‡bi weiæ‡× †h KvÛ¸‡jv n‡”Q, Zv‡ZB cÖgvY n‡”Q, mgv‡Ri AmwnòyZv wb‡q Ibvi AvksKv G‡Kev‡iB Ag~jK wQj bv| Avwg‡ii wb›`yKivB Ibvi K_vi mZ¨Zv cÖgvY K‡i‡Q| GK evi g‡b nq Avwgi hv-B ejyb, Zvi g‡Zv ZviKvi KLbI fviZ †Q‡o hvIqvi g‡Zv cwiw¯’wZ Avm‡e bv| Avevi G-I g‡b nq, gKeyj wd`v û‡m‡bi g‡Zv ZviKvi hw` †mB cwiw¯’wZ Avm‡Z cv‡i, Avwg‡iiI Avm‡Z cv‡i| †`k‡K fv‡jvev‡mb e‡jB Avwgi †`‡k †Kv‡bv AivRKZv Pvb bv| AvwgI G †`k‡K fv‡jvevwm e‡j PvB G †`‡k bvix-cyiæ‡li mgZv _vKzK, Ab¨vq-AZ¨vPvi-`vwi`Ö-‰elg¨ `~i †nvK, ag©vÜZv-Kzms¯‹vi Ny‡P hvK, ev·&evaxbZv gyw³ cvK, gvbyl mf¨ †nvK, weÁvbgb¯‹ †nvK| hLb G †`‡k NU‡Z _vKv g›`-exfrm NUbvi mgv‡jvPbv Kwi, G‡`wk wKQy RvZxqZvev`x Avgv‡K Mvwj w`‡q Aby‡hvM K‡i, G †`‡ki wb›`v KiwQ Avwg| Kx K‡i †evSvB, †`kUvi fv‡jv PvB e‡j mgv‡jvPbv Kwi, †hb g›`-exfrm NUbv Avi KLbI bv-N‡U| IB RvZxqZvev`xiv g‡b K‡i, g›`-exfrm NUbv¸‡jv Kv‡c©‡Ui Zjvq †i‡L †PvL ey‡R †Rv‡i †Rv‡i RvZxq msMxZ †M‡q †dj‡jB †`k‡K fv‡jvevmv n‡q †Mj| †`k‡K Avwg I‡`i †P‡q Ab¨ fv‡e fv‡jvevwm| ¶Z‡K Avovj K‡i bq, ¶‡Zi wPwKrmv K‡i kix‡i my¯’Zv Avbvi c‡¶ Avwg|

Avwgi Lvb‡K GK Rb cÖkœ K‡i‡Q, gy¤^B nVvr Zvi Kv‡Q A-wbivc` RvqMv n‡q co‡Q †Kb? GZ †h gymjgvb‡`i †evgvevwR n‡jv gy¤^vB‡q, mš¿vmx nvgjv n‡jv, ZLb †Zv Dwb A-wbivc` †eva K‡ibwb! n¨uv, G‡Kev‡iB †d‡j †`Iqvi g‡Zv K_v bq| wKš‘ nq‡Zv Avwgi ZLbI A-wbivc` †eva K‡iwQ‡jb| nq‡Zv cÖKvk K‡ibwb| nq‡Zv A‡b‡K g‡b K‡ib, gymwjg †gŠjev`x‡`i MvjvMvwj †`Iqvi †P‡q wn›`y †gŠjev`x‡`i MvjvMvwj †`Iqv wbivc`| G wKš‘ GK w`K †_‡K cÖgvY K‡i, wn›`y †gŠjev`xiv gymwjg †gŠjev`x‡`i g‡Zv fqsKi bq|

me mgv‡RB Amwnòy †jvK _v‡K| Av‡gwiKv, BD‡iv‡cI Av‡Q, Gwkqv, AvwdÖKv‡ZI Av‡Q| fviZel©‡K Amwnòy AvL¨v bv w`‡q eis Amwnòy gvbyl‡K Amwnòy AvL¨v †`Iqv DwPZ| fviZe‡l©i msweavb Ges AvBb †Kv‡bv iKg AmwnòyZv‡K Drmvn †`q e‡j Avwg g‡b Kwi bv|

eZ©gvb cÖavbgš¿x, hZ `~i Rvwb, wn›`y KÆicš’x‡`i †Kv‡bv Amf¨ Kvh©Kjv‡c nvZZvwj †`bwb| †KD †KD ej‡Qb, `v`wi nZ¨vKv‡Ûi wb›`v K‡i Zvi DwPZ wQj AvLjv‡Ki cwiev‡ii m`m¨‡`i m‡½ †`Lv Kiv| b‡i›`Ö `v‡fvjKi ev †Mvwe›` cv‡bmi‡KI †Zv †g‡i †djv n‡q‡Q Zv‡`i ag©vÜZv Avi Kzms¯‹vi-we‡ivax Av‡›`vj‡bi Rb¨| AmwnòyZv †Zv GB miKv‡ii Avg‡jB cÖ_g bq, me miKv‡ii Avg‡jB N‡U‡Q| ZLb †Zv mgvR Amwnòy n‡q hv‡”Q, †`k imvZ‡j †Mj— G iKg nvnvKvi ïiæ nqwb| Avm‡j mwZ¨ ej‡Z Kx, †`k Ges gvbyl ax‡i ax‡i Av‡Mi †P‡q A‡bK †ewk mf¨ n‡”Q| ee©iZvi cwigvY Av‡M A‡bK †ewk wQj GLbKvi †P‡q| GLb al©Y n‡j, Lyb n‡j, †Kv_vI †Kv‡bv AmwnòyZv NU‡j gyn~‡Z© Qwo‡q hvq Lei| GLb gvbyl Rv‡b †h, †g‡q‡`i †cUv‡bv ev b¨vs‡Uv K‡i evRv‡i †Nviv‡bv, ev al©Y Kiv ev cÖv‡Y †g‡i †djv Ab¨vq| Kb¨vwkï‡`i R¨všÍ cyu‡Z †dj‡j gvbyl GLb wQ-wQ K‡i| GK mgq G me KvR‡K DwPZ KvR e‡jB fveZ †jv‡Kiv| GK mgq eÖvþY¨ev‡`i AZ¨vPvi ¯^vfvweK wQj, GLb I¸‡jv wb›`vi welq| k~`Ö‡K k~`Ö e‡j Nvoav°v †`IqvUv †Pv‡L jvMZ bv| GLb jv‡M| GLb gvbyl Av‡Mi †P‡q A‡bK †ewk gvbevwaKv‡i, bvixi AwaKv‡i, mgZv Avi mgvbvwaKv‡i wek¦vm K‡i| `xN© Kvj hver †h gy³eyw×i PP©v P‡j‡Q mgv‡R, G ZviB dj|

fvi‡Z, ïay fvi‡Z bq, mviv c…w_ex‡ZB jovB Pj‡Q| GB jovBUv wKš‘ wewfbœ a‡g©i g‡a¨ bq, GB jovB `y‡Uv gZev‡`i g‡a¨— ag©wbi‡c¶Zv Ges †gŠjev`| jovBUv weÁvbgb¯‹Zv Avi ag©vÜZvi g‡a¨, hyw³evw`Zv Avi Kzms¯‹v‡ii g‡a¨, Ávb Avi AÁvbZvi g‡a¨, m‡PZbZv Avi A‡PZbZvi g‡a¨, ¯^vaxbZv Avi civaxbZvi g‡a¨| GB jovB‡q Avwg Rvwb, Avwg †Kvb c‡¶| wec‡¶i gZ cÖKv‡ki AwaKv‡ii c‡¶ Avwg, wKš‘ Zvi gZ‡K †g‡bI wb‡Z PvB bv, kÖ×vI Ki‡Z PvB bv| Zvi gv‡b GB bq †h, †fvi‡ejvq wec‡¶i †KD hLb gwb©s Iqv‡K †e‡iv‡e, Avwg Zv‡K ¸wj K‡i gvie, ev †m hLb dyUcv‡Z nuvU‡e, Zv‡K PvcvwZ Pvwj‡q Lyb Kie| bv, KviI gZ Avgvi AcQ›` n‡j Zv‡K Avwg Pygy Lve bv, Zvi Mv‡j Avwg PoI †`e bv| Avwg wjLe| wj‡L Avwg Avgvi gZ cÖKvk Kwi| KviI hw` Avgvi †jLv cQ›` bv nq, wj‡L Avgvi †jLvi cÖwZev` Ki‡Z cv‡ib, Avgvi g‡Zi weiæ‡× e³…Zv w`‡Z cv‡ib, wKš‘ Avgv‡K gvi‡Z Avm‡Z cv‡ib bv| ev·&evaxbZvi GB kZ©wU AvRKvj A‡b‡KB Rv‡bb| Rvb‡jI wKQy wKQy ag©xq †gŠjev`x-mš¿vmx kZ©wU †gv‡UI gvb‡Z Pvb bv|

j¶ KiwQ, wn›`y †gŠjev`x‡`i GKUv fq- wn›`y ag© Avi ms¯‹…wZ eywS wejyß n‡q hv‡e| fq- gymwjg †gŠjev`B ev BmjvgB Gi wejywßi KviY| myZivs ag© wUwK‡q ivLvi Rb¨ gymwjg †gŠjev`xiv †h c×wZ AbymiY Ki‡Q, ZvivI Zv-B Ki‡Q| ZvivI hyw³ev`x‡`i, weag©x‡`i, Awek¦vmx‡`i nZ¨v Ki‡Z ïiæ K‡i‡Q|

Gfv‡e wK ag© wU‡K _v‡K? c…w_ex‡Z kZ kZ ag© wQj| GLb Zviv †ewki fvMB wejyß| †Kv_vq AvR Awjw¤úqv cvnv‡oi †mB WvKmvB‡U wMÖK †`eZviv, †Kv_vq kw³kvjx †ivgvb‡`i bvgx`vwg Ck¦i? †Kv_vq wgkixq dvivI‡`i Ck¦i? me AvR BwZnvm| Bmjvg, wLÖ÷ ag©, Bûw` ag©, †eŠ× ev wn›`y ag©I GK mgq BwZnvm n‡e| hy‡Mvc‡hvMx bZzb ag© Avm‡e, A_ev hyw³ev` Avi weÁvbgb¯‹Zvq gvby‡li wek¦vm evo‡e|

fvi‡Z AmwnòyZv wb‡q weZ‡K© GKUyLvwb hv jv‡fi jvf n‡q‡Q Zv n‡jv, cÖv³b ¯^ivóªgš¿x e‡j‡Qb, Avwki `k‡K iækw`i eB wbwl× Kivi wm×všÍUv fyj wQj| AmwnòyZv †h ïay ag©xq †gŠjev`x‡`i g‡a¨ Zv bq, ivRbxwZK‡`i g‡a¨I cÖPÛ| cwðge‡½i evgdÖ›U miKvi Avgvi eB wbwl× K‡iwQ‡jb, Avgv‡K ivR¨ †_‡K evi K‡i w`‡q‡Qb, Z…Yg~j miKvi KjKvZv eB‡gjvq Avgvi eB D‡Øva‡bi Abyôvb wbwl× K‡i‡Q, wUwfi Rb¨ †jLv Avgvi †gMvwmwiqvj †`Lv‡ZB †`qwb| meB gymwjg †gŠjev`x‡`i †ZvlY Kivi Rb¨ Ges gymjgv‡bi †fvU cvIqvi Rb¨| Avwg cÖkœ K‡iwQjvg, wP`¤^i‡gi g‡Zv cwðge‡½i cÖv³b gyL¨gš¿x eyׇ`e fÆvPvh© Ges eZ©gvb gyL¨gš¿x ggZv e‡›`¨vcva¨vqI wK Zv‡`i fyj ¯^xKvi Ki‡eb? bv, Zviv fyj ¯^xKvi Ki‡eb bv| fyjUvB AvR‡Ki ivRbxwZK‡`i Kv‡Q ev¯ÍeZv, †h ev¯ÍeZv Qvov, Zviv wek¦vm K‡ib, †fv‡U †RZv m¤¢e bq|

Gfv‡eB Pj‡e fviZ, †hfv‡e Pj‡Q| Gfv‡eB Pj‡e c…w_ex| Awk¶v, RoZv Avi g~L©Zv Pj‡e wk¶v Avi m‡PZbZvi cvkvcvwk| ag©vÜ Avi ivRbxwZK wb‡R‡`i ¯^v_© †`L‡e, mgvRUv‡K AÜKv‡iB †d‡j ivL‡e, ïay my¯’ m‡PZb gvbylB mgvR cvjUv‡e| nv‡Z †Mvbv wKQy gvbylB mgvR cvëvq| wPiKvj Zv-B n‡q‡Q|

gvbyl g~jZ Amwnòy| †m fv‡jvevm‡Z †hgb Rv‡b, N…Yv Ki‡ZI Rv‡b| AvR weZK© †nvK, weZK© Qvov mgvR G‡Mvq bv| AmwnòyZvi c‡¶ wec‡¶ hv n‡”Q, Zv †ek jvM‡Q| ïay fv‡qv‡jÝUv †hb bv nq| fv‡qv‡jÝUv ev ee©iZvUv gvby‡li i‡³| i³ †_‡K GB wRwbmUv we`vq Ki‡Z cvi‡j gvby‡li Rq wbwðZ|


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/banglade/public_html/wp-content/plugins/wp-kit/inc/front/minify.php on line 560