Bangladesh Times24
†mvgevi, 21 AvM÷ 2017

dvi †KwgK¨v‡ji jf¨vsk †NvlYv

Far ChemicalcyuwRevRv‡i ZvwjKvfy³ imvqb Lv‡Zi cÖwZôvb dvi †KwgK¨vj †kqvi‡nvìvi‡`i Rb¨ 25 kZvsk †evbvm †kqvi jf¨vsk †NvlYv K‡i‡Q|

wWGmBi I‡qemvBU m~‡Î G Z_¨ Rvbv †M‡Q| 30 Ryb 2015 mgvß A_©eQ‡ii Rb¨ G jf¨vsk †NvlYv K‡i‡Q †Kv¤úvwb|

†Kv¤úvwbi evwl©K mvaviY mfv (GwRGg) Ges we‡kl mvaviY mfv (BwRGg) AvMvgx 18 b‡f¤^i AbywôZ n‡e| G msµvšÍ †iKW© †WU wba©viY Kiv n‡q‡Q AvMvgx 27 A‡±vei| MZ eQi cyuwRevRv‡i ZvwjKvfy³ nq †Kv¤úvwbwU| IB eQiB 20 kZvsk †evbvm †kqvi jf¨vsk †`q dvi †KwgK¨vj|


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/banglade/public_html/wp-content/plugins/wp-kit/inc/front/minify.php on line 560