Bangladesh Times24
†mvgevi, 21 AvM÷ 2017

†cwbbmyjvi 15 kZvsk jf¨vsk †NvlYv

Peninsula ChittagongcyuwRevRv‡i ZvwjKvfy³ ågY I Avivg`vqK Lv‡Zi cÖwZôvb `¨ †cwbbmyjv wPUvMs wjwg‡UW †kqvi‡nvìvi‡`i Rb¨ †gvU 15 kZvsk jf¨vsk †NvlYv K‡i‡Q| Gi g‡a¨ 10 kZvsk bM` I 5 kZvsk †evbvm| wWGmBi I‡qemvBU m~‡Î G Z_¨ Rvbv †M‡Q|

30 Ryb 2015 mgvß eQ‡ii Rb¨ G jf¨vsk †NvlYv K‡i‡Q †Kv¤úvwbwU|

AvMvgx 25 b‡f¤^i PÆMÖv‡gi cuvPjvB‡k Aew¯’Z `¨ wKs Ae wPUvMs Kb‡fbkb †m›Uv‡i †cwbbmyjvi evwl©K mvaviY mfv (GwRGg) AbywôZ n‡e| G msµvšÍ †iKW© †WU wba©viY Kiv n‡q‡Q 28 A‡±vei|

2014 mv‡j cyuwRevRv‡i ZvwjKvfy³ nIqv †cwbbmyjv MZ eQi 10 kZvsk bM` jf¨vsk w`‡qwQj|


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/banglade/public_html/wp-content/plugins/wp-kit/inc/front/minify.php on line 560